Oferta dla sektora energetycznego

Fundamenty pod maszty energetyczne

Na bazie doświad­czeń zdoby­tych w budown­ictwie ogól­nym, od kilku lat z powodze­niem i uznaniem świad­czymy kom­plek­sowe usługi budowlane w sek­torze elek­troen­er­gety­cznym. Nasza oferta obejmuje:

Roboty fun­da­men­towe

 • Pod obiekty kubaturowe
 • Pod aparaturę stacyjną
 • Pod słupy linii elek­troen­er­gety­cznych (110kV-​400kV) w każdych warunk­ach terenowych
  • fun­da­menty studniowe
  • blokowe
  • palowe
  • pre­fab­rykowane
 • Misy trans­for­ma­torowe

 • Zobacz galerię: Budown­ictwo dla sek­tora energetycznego

Naprawę i zabez­pieczenia kon­strukcji żelbetowych

Roboty budowlane i remontowe

 • wykon­aw­stwo obiek­tów pod klucz
 • remonty rozdzielni
 • drogi wewnętrzne na stacjach
 • kanal­iza­cje
 • odwod­nienia
 • budowa ogrodzeń
 • żel­bety

Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe

 • demon­taż, trans­port i utyl­iza­cję fun­da­men­tów i kon­strukcji słupów elektroenergetycznych
 • rozbiórki obiek­tów kubaturowych

Inne

 • wycinka drzew, kar­c­zowanie zarośli wzdłuż linii elektroenergetycznych
 • odwod­nienia budów z zas­tosowaniem pomp i igłofiltrów
 • budowa tym­cza­sowych dróg dojazdowych

Skon­tak­tuj się z nami!

Profil Facebook
Google+