Roboty drogowe

Dys­ponu­jemy niezbęd­nym sprzętem do wykony­wa­nia robót dro­gowych. Posi­adamy walce, zagęszczarki, stopy wibra­cyjne, przeci­narki, młoty hydrauliczne oraz koparko-​ładowarki

Wykonu­jemy następu­jące prace drogowe:

  • utwardzanie gruntu
  • układanie chod­ników, wjazdów, park­ingów z kostki brukowej
  • układanie płyt ażurowych na skarpach i podjazdach
  • roboty asfal­towe

Skon­tak­tuj się z nami!

Profil Facebook
Google+