Zacznij tutaj

Firma budowlana

Przed­siębiorstwo Real­iza­cji Inwest­y­cji SKIP­IOŁ ist­nieje na rynku od 1992 roku.

Jesteśmy dynam­icznie rozwi­ja­jącą się firmą budowlaną ofer­u­jącą swoje usługi jako gen­er­alny wykon­awca inwest­y­cji jak i w podwykonawstwie.

Spec­jal­izu­jemy się w wykon­aw­st­wie inwest­y­cji budown­ictwa mieszkan­iowego, oraz obiek­tów przemysłowych.

Na bazie doświad­czeń zdoby­tych w budown­ictwie ogól­nym, od kilku lat z powodze­niem i uznaniem świad­czymy kom­plek­sowe usługi budowlane w sek­torze ener­gety­cznym. Zatrud­ni­amy doświad­c­zoną kadrę tech­niczną i inżynier­ską co pozwala nam pode­j­mować najtrud­niejsze wyzwania.

Dys­ponu­jąc bazą sprzętowo-​transportową pode­j­mu­jemy się dzi­ałań w każdych warunk­ach. Liczne kon­takty z pro­du­cen­tami i hur­tow­n­i­ami mate­ri­ałów budowlanych umożli­wiają zaofer­owanie naszym klien­tom usług w atrak­cyjnych cenach.

Kilka­naś­cie lat dzi­ałal­ności firmy to dziesiątki zre­al­i­zowanych obiek­tów i zad­owolonych klientów.

Gwaran­tu­jąc ter­mi­nowość i rzetel­ność świad­c­zonych przez nas usług zapraszamy do współpracy!

Zobacz naszą ofertę

Aktualności

Aktualności (zajawki artykułów)

Jesteśmy na Facebooku

Profil Facebook
Google+