Budowa „pod klucz”

Wielo­let­nie doświad­czenia na rynku firm budowlanych zaowocow­ały zebraniem wiedzy potrzeb­nej do kom­plek­sowej real­iza­cji inwest­y­cji i koor­dy­nacji prac inwest­ora, pro­jek­tanta, wykon­awcy a także wszys­t­kich uczest­ników pro­cesu budowlanego.

Wykonu­jemy kom­plek­sowe real­iza­cje pro­jek­tów budowlanych na pod­stawie powier­zonej doku­men­tacji pro­jek­towej, a także pod bezpośred­nim nad­zorem inwestora.

Wyspec­jal­i­zowani pra­cown­icy przeprowadzają kole­jne etapy budowy obejmujące:

 • prace grun­towe takie jak:
  • niwelację terenu, usuwanie humusu, wykopy fundamentowe
  • prace sza­lunkowe
  • w tech­nolo­giach trady­cyjnych drew­ni­anych oraz nowoczes­nych systemowych
  • prace zbro­jarskie
  • układanie, gię­cie i spawanie, zbro­je­nia stropów, zbro­je­nie schodów i belek
  • betonowanie
  • wykony­wanie, układanie i pielę­gnacja betonu
 • prace murarskie
  • mury w tech­nolo­giach jedno i wielowarst­wowych, ocieplane wełną min­er­alną i styropianem
 • prace ciesiel­skie
  • więźby dachowe,
 • prace dekarskie
  • dachy z dachówki, blachy, kryte gontem i papą, stropodachy
  • obróbki blacharskie
  • dachy, para­pety, kominy
 • insta­lacje
  • insta­lacje wenty­la­cyjne, kanal­iza­cyjne, cen­tral­nego ogrze­wa­nia, kalo­ryferów, ogrze­wa­nia podło­gowego, zim­nej i ciepłej wody, przyłącza, insta­lacje elektryczne
 • prace tynkarskie
  • ręczne i agre­gatem, tynki min­er­alne, akrylowe,
 • trady­cyjne prace wykończeniowe
  • mon­taż okien, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, układanie kafelek, układanie podłóg drew­ni­anych, pan­eli podło­gowych, wykładzin mon­taż sprzętu gospo­darstwa domowego

Sze­roki zakres prac jakie prowadz­imy, jest doskon­ałym i wystar­cza­ją­cym zapleczem do przeprowadzenia budowy:

 • domów jed­norodzin­nych
 • budynków wielorodzin­nych
 • garaży i budynków gospodarczych
 • zagospo­darowa­nia terenu i dróg dojazdowych

Nasze doświad­cze­nie pozwala także na kom­plek­sową real­iza­cję dużych obiek­tów, takich jak:

 • obiekty użyteczności publicznej
 • hale
 • obiekty prze­mysłowe
 • zagospo­darowanie przestrzeni miejskiej

Skon­tak­tuj się z nami!

Profil Facebook
Google+